PRIVACYREGLEMENT

 1. ALGEMEEN

Glen Dimplex Consumer Appliances Europe part of Glen Dimplex Benelux BV evenals eventuele groepsmaatschappijen (“wij” “ons” “onze”) hechten aan de bescherming van en het respect voor uw privacy. Voor wat betreft de privacywetgeving treden wij op als verwerkingsverantwoordelijke; wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de nationale wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Wij vragen u het onderstaande aandachtig te lezen zodat u bekend bent met onze standpunten en praktijken ten aanzien van uw persoonsgegevens en de wijze waarop wij daarmee zullen omgaan.

 1. BEZOEKERS VAN ONZE WEBSITE
  • Wij kunnen in de volgende situaties persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:
   • wanneer u formulieren op al onze websites (“Site”) invult. Dit heeft betrekking op gegevens als email, naam, adres, telefoonnummer die verstrekt worden op het moment dat u zich aanmeldt voor het gebruik van onze Site, waarbij u ons vraagt contact met u op te nemen in verband met onze goederen of diensten, zich opgeeft voor onze mailinglijst, of zich aanmeldt voor onze goederen of diensten of deze opvraagt;
   • steeds wanneer u informatie aan ons verstrekt bij het melden van een probleem met onze Site, een klacht indient, navraag doet of om welke andere reden dan ook contact met ons opneemt. Wanneer u contact met ons opneemt kunnen wij die correspondentie registreren;
   • gegevens van uw bezoeken aan onze Site, waaronder de verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, ongeacht of dit nodig is voor onze eigen facturering dan wel anderszins, en de resources die u opvraagt (zie artikel 2.2.2 hierna met betrekking tot cookies); en
   • steeds wanneer u uw informatie aan ons bekendmaakt of wanneer wij op enige andere wijze informatie van u verzamelen.
  • Wij kunnen bovendien op de volgende wijzen gegevens verzamelen:

IP-adres

 • Wij kunnen informatie verzamelen over uw apparaat, daaronder begrepen uw Internet Protocol-adres, voor zover beschikbaar, ten behoeve van fraudepreventie. Wij kunnen tevens informatie verzamelen over het besturingssysteem van uw apparaat en het browsertype, ten behoeve van het systeembeheer. Dit zijn statistische gegevens over de browseracties en browsepatronen van onze gebruikers zonder dat daarbij individuele personen kunnen worden herkend.

Cookies

 • Onze Site maakt gebruik van cookies om u te kunnen onderscheiden van andere gebruikers van onze Site. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u door onze Site bladert en maakt het ons tevens mogelijk onze Site verder te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken verwijzen wij naar onze Cookie-Policy
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken waar wij een rechtmatig belang hebben om:
  • aan u informatie of diensten te verstrekken waarom u ons heeft verzocht;
  • u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan interactieve functies van onze Site, voor zover u daarvoor kiest;
  • ervoor te zorgen dat content van onze Site wordt gepresenteerd op de wijze die voor u en uw apparaat het effectiefst is;
  • verbeteringen aan te brengen in onze Site en onze diensten;
  • eventuele door u ingediende klachten of vragen te verwerken en af te handelen; en
  • u voor marketingdoeleinden te benaderen, voor zover u daarvoor toestemming heeft gegeven (zie artikel 6 voor meer informatie).

Links naar websites

Onze Site kan eventueel links bevatten van en naar de websites van derden. Wij wijzen u erop dat wanneer u een link naar een van die websites volgt, die websites andere voorwaarden hanteren voor de verzameling en bescherming van uw persoonsgegevens; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor die reglementen. Wanneer u onze Site verlaat, raden wij u aan de privacywaarschuwing of het privacyreglement te lezen van elke door u bezochte website.

 1. KLANTEN
  • Wij zullen gegevens verzamelen zoals email, naam, adres, telefoonnummer wanneer u goederen of diensten bij ons bestelt via onze Site. Wij zullen deze informatie gebruiken om uw bestelling te verwerken en aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.
  • Om onze overeenkomst met u uit te voeren, moeten wij mogelijk ook persoonsgegevens delen met derden, zoals betalingsdienstverleners en postale organisaties, uitsluitend ten behoeve van de levering van de door u bestelde goederen of diensten of anderszins ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;Indien wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
  • Wij zullen verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.
  • Wij kunnen tevens bekendheid geven aan uw feedback op onze website en marketingmaterialen (met uw voorafgaande toestemming);
  • Wij zullen uw informatie bewaren zolang dit voor ons nodig is om de door u bij ons bestelde goederen of diensten te leveren en gedurende 5 jaar (voor klanten die een Faber-haard hebben gekocht geldt een langere termijn nl. 15 jaar in verband met de speciale garantieperiode). Voor zover u zich heeft opgegeven marketingcorrespondentie van ons te willen ontvangen, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de hierna in artikel 6 vermelde periode.
 2. LEVERANCIERS

Wij zullen gegevens verzamelen zoals contact personen, email adressen, NAW-gegevens en telefoonnummers om u te benaderen over bij u bestelde goederen of diensten, om vervolgbestellingen te doen, en om betalingen aan u te doen voor de door u geleverde goederen en/of diensten. Wij zullen de persoonsgegevens bewaren gedurende 5 jaar na levering van de goederen/diensten.

 1. ALS U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT

Voor zover wij bij wet dan wel op grond van een overeenkomst met u verplicht zijn persoonsgegevens te verzamelen en u verstrekt op ons verzoek niet de gevraagde gegevens, dan kunnen wij mogelijk de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of trachten aan te gaan (bijvoorbeeld met betrekking tot de levering aan u van onze goederen of diensten) niet uitvoeren. In dit geval moeten wij mogelijk een door u van ons betrokken product of dienst annuleren; wij zullen u echter informeren wanneer dat het geval is.

 1. MARKETING
  • Naast de in artikelen 2-4 hiervoor omschreven toepassingen kunnen wij – voor zover u dit heeft aangegeven dat u marketingcorrespondentie van ons wilt ontvangen voor één van onze merken, zich opgeeft voor onze mailinglijsten of nieuwsbrieven, meedoet aan een van onze prijsvragen of uw gegevens aan ons verstrekt tijdens netwerkbijeenkomsten –  uw persoonsgegevens gebruiken waar wij een rechtmatig belang hebben om informatie aan u te verstrekken over bijvoorbeeld onze goederen, diensten, business-updates en events waarin u naar onze mening belang zou kunnen stellen.
  • U bent te allen tijde gerechtigd ervoor te kiezen de in artikel 6.1 omschreven informatie niet meer te ontvangen. Om ervoor te kiezen dergelijke informatie niet te ontvangen kunt u:
   • het desbetreffende hokje aanvinken op het formulier waarop wij uw informatie verzamelen;
   • op de knop “afmelden” te klikken in een van de desbetreffende mededelingen; of
   • ons te mailen op GDPR@glendimplex.eu of te bellen op 0513-656500 onder vermelding van uw naam en contactgegevens.
  • Voor zover u zich heeft aangemeld marketingcorrespondentie van ons te willen ontvangen, zullen wij de persoonsgegevens bewaren gedurende 5 jaar.
  • Om onze marketing activiteiten voor u correct te kunnen uitvoeren, moeten wij mogelijk ook persoonsgegevens delen met derden, zoals bureaus voor onze mailingssystemen, marketing-, website- en reclamebureau en postale organisaties, uitsluitend ten behoeve van de levering van producten en/of diensten gerelateerd aan de uitvoering van onze marketing activiteiten voor al onze merken
 2.  MONITORING EN REGISTRATIE

Wij kunnen de communicatie met u mogelijk observeren en registreren (bijvoorbeeld telefoongesprekken en e-mails) ten behoeve van kwaliteitsborging en training.

 1. GEAUTOMATISEERDE VERWERKING

Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 1. JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
  • Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken waar dit op grond van de wet toegestaan is. In de meeste gevallen zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
   • voor de nakoming van een door ons met u aangegane overeenkomst;
   • waar nodig voor de naleving van een verplichting die op ons rust op grond van wet- of regelgeving;
   • waar nodig ter bescherming van uw wezenlijke belangen in verband met een door u van ons gekocht product; en
   • ten behoeve van onze rechtmatige belangen (zoals in dit reglement omschreven) tenzij uw belangen en grondrechten voorrang daarop hebben.
 1. MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
  • Naast de bovengenoemde derden kunnen wij uw gegevens ook in de volgende situaties aan derden bekendmaken ten behoeve van onze rechtmatige belangen:
   • aan medewerkers ten behoeve van de levering van goederen of diensten aan u;
   • aan onze gelieerde organisaties (verwerkers) ten behoeve van de interne administratie;
   • IT-softwareleveranciers (verwerkers) die onze website hosten en namens ons gegevens opslaan;
   • professionele adviseurs, daaronder begrepen consultants, advocaten, bankiers en verzekeraars, die aan ons consultancy-, bancaire, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verstrekken ;
   • belastingdiensten, toezichtsorganen en andere instanties die in bepaalde omstandigheden verlangen dat de verwerkingsactiviteiten gerapporteerd worden; en
  • Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan de politie, toezichtsorganen, juridisch adviseurs of soortgelijke derden voor zover op ons een wettelijke plicht rust tot het bekendmaken of delen van persoonsgegevens, ter voldoening aan een wettelijke verplichting, ter handhaving of toepassing van de voorwaarden van onze website, en andere overeenkomsten; of ter bescherming van onze rechten, onze bezittingen, of de veiligheid van onze klanten of anderen. Hiertoe behoort tevens de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van fraudepreventie en vermindering van kredietrisico’s.
  • Wij zullen persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan andere organisaties verkopen of doorgeven.
 2. GRENSOVERSCHRIJDEND GEGEVENSVERKEER
  • Wij zullen uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte brengen.
 3. GEGEVENSBEVEILIGING
  • Voor zover wij aan u een wachtwoord hebben verstrekt, of u dit heeft gekozen, waarmee u toegang heeft tot bepaalde gedeelten van onze Site, bent u zelf ervoor verantwoordelijk dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft. Wij verzoeken u een wachtwoord met niemand te delen.
  • Gegevensverkeer via Internet is helaas niet geheel veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van uw gegevens die naar onze Site worden verzonden; verzending geschiedt op uw eigen risico.
  • Informatie die u aan ons verstrekt wordt gedeeld op onze beveiligde servers. Wij hebben passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen genomen die bedoeld zijn om uw informatie te beveiligen tegen onbedoeld verlies en ongeoorloofde toegang, gebruik, verandering of mededeling. Bovendien wordt de toegang tot persoonsgegevens door ons beperkt tot die medewerkers, hulppersonen, opdrachtnemers en andere derden die een rechtmatig bedrijfsmatig belang hebben bij de toegang daartoe.
 4. TOEGANG TOT, BIJWERKING, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
  • Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van u hebben, correct en actueel zijn. Wij verzoeken u ons te informeren in geval van wijzigingen in de persoonsgegevens die wij van u bewaren.
  • Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om in bepaalde situaties bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of een eerder door u verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Ook heeft u het recht op inzage van de over u bewaarde gegevens en op verstrekking daarvan in een begrijpelijke vorm. Als u een kopie wilt van alle of een deel van uw persoonlijke gegevens, stuurt u dan een e-mail naar GDPR@glendimplex.eu. In bepaalde situaties behouden wij ons het recht voor een redelijke vergoeding in rekening te brengen om aan uw verzoek te voldoen.
 • U kunt ons ook vragen het volgende te doen:
  • actualiseren of wijzigen van uw persoonsgegevens als deze volgens u onjuist zijn;
  • geheel verwijderen van uw persoonsgegevens uit onze gegevensbank;
  • kopieën aan u verstrekken van uw persoonsgegevens, in een gebruikelijk formaat, en uw gegevens doorgeven aan een andere organisatie voor zover u deze aan ons heeft verstrekt, en wij verwerken deze elektronisch met uw toestemming of voor zover nodig voor de uitvoering van een overeenkomst; of
  • beperkingen stellen aan het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Wij kunnen van u specifieke informatie vragen om uw identiteit en uw recht op toegang te verifiëren en om aan u de persoonsgegevens te verstrekken die wij van u bewaren dan wel de door u gewenste wijzigingen door te voeren. Op grond van de privacywetgeving mogen of moeten wij soms weigeren u toegang te geven tot de persoonsgegevens die wij van u bewaren of een deel daarvan, of weigeren bepaalde, op grond van uw bovenstaande rechten gedane, verzoeken in te willigen. Indien wij u geen toegang kunnen geven tot uw persoonsgegevens of een ander door ons ontvangen verzoek niet kunnen verwerken, dan zullen wij de redenen hiervoor aan u mededelen, onverminderd alle eventuele beperkingen ingevolge wet- of regelgeving.
 • Wij vragen u alle verzoeken in verband met het bovenstaande te richten aan onze Data Protection Officer van Glen Dimplex Consumer Appliances Europe onder vermelding van uw naam en de handeling die u van ons vraagt.
 1. RECHT OP INTREKKING VAN TOESTEMMING

Voor zover u toestemming heeft gegeven voor de verzameling, verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens, bent u op grond van de wet in bepaalde situaties gerechtigd uw toestemming in te trekken. Om uw toestemming in te trekken waar dit van toepassing is, vragen wij u contact met ons op te nemen via mail: GDPR@glendimplex.eu.

 1. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYREGLEMENT

Wij behouden ons het recht voor dit privacyreglement te allen tijde te wijzigen; alle door ons aangebrachte wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Wij brengen u op de hoogte van alle wijzigingen van dit reglement die van wezenlijke invloed is op de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of verwerken. Indien wij uw eerder verzamelde persoonsgegevens voor andere doeleinden wensen te benutten dan wij ten tijde van het verzamelen aan u hebben gemeld, dan zullen wij u hiervan een mededeling doen en, voor zover wettelijk vereist, uw toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens voor een nieuw of niet-gerelateerd doel gaan gebruiken. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens buiten uw kennis of toestemming verwerken waar dit op grond van toepasselijke wet- of regelgeving vereist is.

 1. CONTACT OPNEMEN

Wij hebben een Data Protection Officer aangesteld voor het toezicht op de naleving van dit privacyreglement. Indien u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot dit reglement of over het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken, neem dan contact op via de mail GDPR@glendimplex.eu. Daarnaast heeft u het recht zich tot het “Information Commissioners Office” te wenden als u ontevreden bent met onze reactie op door u gemelde problemen, op https://ico.org.uk/global/contact-us/

Typ uw zoekwoord en klik op Enter om te zoeken